การอบรม รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 14

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 14
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง Astor 1 , St.Regis Bangkok ในสัปดาห์นี้เป็นการ Showcase ของผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่
1.Disrupting Education through Simple Change โดยคุณคมพิชญ์ พนาสุภน
2.นวัตกรรมการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดย พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตรและ พ.ต.อ.ดร.สมศักดิ์ หน่องพงษ์
3.Telemedicine โดยคุณรวิน แนวมาลี
4.Transformation of Engineering Consultant to Innovation Contractor โดย ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์
5.Innovation for a better Life โดย ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
6.Innovation Social Enterprise Model โดย คุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา
7.Camegie Mellon-KMITL : World Class Research & Education Platform for Disruptive Innovation โดย ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น

 

By | 2018-07-06T05:06:42+00:00 July 6th, 2018|