การอบรม รุ่นที่ 1 สัปดาห์ที่ 11

ณ The Campus, Grand Hyatt Erawan Hotel Bangkok ถนนราชดำริ เป็นการรวมดาววิทยากรระดับ Exclusive 3 ท่าน

คือ ดร.สันติธาร เสถียรไทย Head of Emerging Asia Economics, Credit Suisse (Singapore) ที่กรุณาบินจากสิงคโปร์เพื่อมาบรรยายเรื่อง “World s Economics Outlook: Investment Opportunities and Challenges”

ส่วนคุณกระทิง เรืองโรจน์ พูนผล ผู้ก่อตั้ง Disrupt และกองทุน 500 TukTuks มาบรรยายในเรื่อง “Startups & Investment Opportunities: Trends of Cryptocurrency, Internet of Things and Disruptive Technologies”

ส่วนคนสุดท้าย คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์
CLSA ( ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมาบรรยายในเรื่อง “Thailand s Economic Outlook: Investment Opportunities and Challenges”

และที่น่าสนใจคือ คือการเปิดเวทีสาธารณะให้วิทยากรทั้ง 2 ท่าน คือ ดร.สันติธาร เสถียรไทย และคุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ ตอบข้อซักถาม โดยมี รศ.ดร.จอมพงศ์ มงวคลวนิช ผู้อำนวยการหลักสูตร เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

By | 2018-05-04T07:32:40+00:00 December 1st, 2017|