การอบรม รุ่นที่ 1 สัปดาห์ที่ 14

อาทิตย์ที่ 14 ทาง ILG ได้มีโอกาศเยี่ยมชมวังบางขุนพรหมและได้รับเกีรยตจาก ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล

อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตเจ้าของวังเดิม พานำเดินอีกด้วย

พร้อมยังได้ฟังบรรยยายเรื่อง FinTech and Digital Currency: Implication of Financial and Banking System โดย คุณไพบูลย์ กิตติศรีกังวาล รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอีกด้วย

By | 2018-05-04T07:33:17+00:00 December 10th, 2017|