การอบรม รุ่นที่ 1 สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่15 ของหลักสูตร ILG
เริ่มด้วย Group Presentation จากผู้นำทั้ง 4 กลุ่มในเรื่อง “Make Thailand a Better Place” ซึ่งแต่ละกลุ่มได้นำเสนอ แนวทาง และ ความคิดใหม่ๆ ที่สามารถนำไปพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อด้วยด้วยการบรรยายจาก คุณวิทิต ลีนุตพงค์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด และ อดีตประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในเรื่อง “Thailand’s Industral Change: Automotive Industry 4.0”

และการบรรยายโดยคุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่มาบรรยายในเรื่อง “How to Sustain Your Business in Global Competitiveness”

By | 2018-05-04T07:33:30+00:00 December 10th, 2017|