การอบรม รุ่นที่ 1 สัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 9 คือการพบกันของ 2 นักธุรกิจ ผู้บริหารระดับแสนล้าน ท่านแรกคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง “บริษัทประชารัฐ รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม : โอกาสและความท้าทาย ( Opportunities and challenges in Pracharath Rak Samakkee : Social Enterprise) คุณ ฐาปน ยังนำสินค้าวิสาหกิจชุมชนที่ได้ถูกออกแบบให้ดูทันสมัย มาให้ผู้นำเลือกซื้อกันอีกด้วย

วิทยากรท่านที่ 2 คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ “ธุรกิจระหว่างประเทศ : โอกาสและความท้าทาย (Opportunities and challenges in international Economy)
คุณธีรพงศ์ ได้กล่าวถึง 5 ประเด็น ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ได้แก่

1. การค้าเสรีทั่วโลกกับการป้องกันทางการค้า
2. ความผันผวนค่าของเงิน
3. เศรษฐกิจของประเทศที่ผลักดันการเติบโตเริ่มชะลอลง
4. นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่
5. การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิศาสตร์ที่รุนแรงขึ้น
นอกจากจะได้สินค้าดีๆกลับบ้านไปแล้ว ยังได้ความรู้ใหม่ๆกลับไปอีกด้วย

By | 2018-05-04T07:31:59+00:00 December 1st, 2017|