พิธีปิดการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2

ภาพบรรยากาศพิธีปิดการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง Astor 1 , St.Regis Bangkok ในสัปดาห์สุดท้ายนี้มี Group Presentation  ของผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 4 กลุ่ม  ได้แก่ 1. Change : Airline Business Transformation 2. Freedom : Transportation Business Transformation (Motorcycle) 3. Idealism : Education Business Transformation 4. Vision : Agriculture Business Transformation และพิธีมอบวุฒิบัตร โดย พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยสยาม ในช่วงค่ำมีงานเลี้ยงในธีม " Colorful Innovation Celebration "

By | 2018-07-12T07:37:03+00:00 July 12th, 2018|

การอบรม รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 14

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 14 วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง Astor 1 , St.Regis Bangkok ในสัปดาห์นี้เป็นการ Showcase ของผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ 1.Disrupting Education through Simple Change โดยคุณคมพิชญ์ พนาสุภน 2.นวัตกรรมการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดย พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตรและ พ.ต.อ.ดร.สมศักดิ์ หน่องพงษ์ 3.Telemedicine โดยคุณรวิน แนวมาลี 4.Transformation of Engineering Consultant to Innovation Contractor โดย ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 5.Innovation for a better Life โดย ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี [...]

By | 2018-07-06T05:06:42+00:00 July 6th, 2018|

การอบรม รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 13

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 13 วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง Lecture Hall (The Campus) โรงแรมเอราวัณ กรุงเทพมหานคร มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง - Leadership for Business Transformation โดยคุณโชค บูลกุล - Infrastructure : Oppurtunities and Challenges in the New Economy โดยคุณเจน นำชัยศิริ และในช่วงค่ำรับประทานอาหารร่วมกันในธีม Party “The Iron Bartender ”

By | 2018-06-29T04:44:11+00:00 June 29th, 2018|

การอบรม รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 12

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 12 วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง Lecture Hall (The Campus) โรงแรมเอราวัณ กรุงเทพมหานคร มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง - Branding and Marketing 4.0 โดย คุณรวิศ หาญอุตสาหะ - Business Transformation Workshop โดย คุณณธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล และในช่วงค่ำรับประทานอาหารร่วมกันในธีม Party “Lovingly Hosted by Vision ”

By | 2018-06-22T07:20:21+00:00 June 22nd, 2018|

การอบรม รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 11

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 11 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง Lecture Hall (The Campus) โรงแรมเอราวัณ กรุงเทพมหานคร มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง - Leadership for New Business Model in the New Economy โดย ดร.สันติธาร เสถียรไทย - Woman Leadership โดย คุณนวลพรรณ ลำซำ และในช่วงค่ำรับประทานอาหารร่วมกันในธีม Party “GLOW NIGHT WITH CHANGE”

By | 2018-06-16T05:06:59+00:00 June 16th, 2018|

การอบรม รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 10

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 10 วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง Classroom 2&3 โรงแรมเอราวัณ กรุงเทพมหานคร มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง - Leadership in Thailand’s Economic Outlook: Investment Opportunities and Challenges โดย คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ - Leadership in New Marketing and Business Accelerating Platforms โดย นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ และในช่วงค่ำรับประทานอาหารร่วมกันในธีม Party “Look young and trendy Rock and Roll”

By | 2018-06-06T06:58:19+00:00 June 6th, 2018|

การอบรม รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 8

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอนันตรา ถ.ราชดำริ มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง - Khon Kaen Model Smart City โดย อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย - Business Transformation By Design โดย คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล

By | 2018-05-18T02:44:44+00:00 May 18th, 2018|

การอบรม รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 7

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 7 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอนันตรา ถ.ราชดำริ มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง - AI Impact to Thailand : ผลกระทบของเทคโนโลยี AI ต่อประเทศไทย โดย คุณมีธรรม ณ ระนอง - Case Study of AI : บอทน้อย (@botnoi) แชทบอทสัญชาติไทย โดย ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย - Innovation in Food Industry : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจอาหารสู่ศักยภาพการแข่งขันระดับสากล โดย คุณพิพัฒน์พงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

By | 2018-05-09T04:33:43+00:00 May 9th, 2018|

การอบรม รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 6

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 30 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอนันตรา ถ.ราชดำริ มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง - Future of Banking & Fintech : อนาคต โอกาส และความท้าทายของอุตสาหกรรมการเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน โดย คุณกรณ์ จาติกวนิช - Investment for the Future of Health โดย นายแพทย์บุญ วนาสิน

By | 2018-05-09T04:37:38+00:00 May 4th, 2018|

การอบรม รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 5

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอนันตรา ถ.ราชดำริ มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง - New Business Model: Startup Perspective โดย ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม CEO, iTAX - New Business Model: Virtual Reality and Infrastructure Development โดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม - New Business Model: Initial Coin Offering (ICO) โดย ดร.การดี เลียวไพโรจน์ (ILG รุ่น [...]

By | 2018-05-09T04:39:22+00:00 May 4th, 2018|