การอบรม รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 8

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอนันตรา ถ.ราชดำริ มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง - Khon Kaen Model Smart City โดย อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย - Business Transformation By Design โดย คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล

By | 2018-05-18T02:44:44+00:00 May 18th, 2018|

การอบรม รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 7

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 7 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอนันตรา ถ.ราชดำริ มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง - AI Impact to Thailand : ผลกระทบของเทคโนโลยี AI ต่อประเทศไทย โดย คุณมีธรรม ณ ระนอง - Case Study of AI : บอทน้อย (@botnoi) แชทบอทสัญชาติไทย โดย ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย - Innovation in Food Industry : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจอาหารสู่ศักยภาพการแข่งขันระดับสากล โดย คุณพิพัฒน์พงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

By | 2018-05-09T04:33:43+00:00 May 9th, 2018|

การอบรม รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 6

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 30 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอนันตรา ถ.ราชดำริ มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง - Future of Banking & Fintech : อนาคต โอกาส และความท้าทายของอุตสาหกรรมการเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน โดย คุณกรณ์ จาติกวนิช - Investment for the Future of Health โดย นายแพทย์บุญ วนาสิน

By | 2018-05-09T04:37:38+00:00 May 4th, 2018|

การอบรม รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 5

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอนันตรา ถ.ราชดำริ มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง - New Business Model: Startup Perspective โดย ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม CEO, iTAX - New Business Model: Virtual Reality and Infrastructure Development โดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม - New Business Model: Initial Coin Offering (ICO) โดย ดร.การดี เลียวไพโรจน์ (ILG รุ่น [...]

By | 2018-05-09T04:39:22+00:00 May 4th, 2018|

การอบรม รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 4

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 21 - 22 เมษายน 2561 ณ InterContinental Pattaya โดยในวันที่ 21 มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง - Introduction to Competitive Advantage & Competitiveness - Thailand’s Competitiveness - Innovation Design for Competitiveness โดย Siam University’s Faculty and Affiliate Faculty, Harvard Business School’s Institute for Strategy and Competitiveness และ Dramatic Techniques for Innovation Openness โดย [...]

By | 2018-05-09T04:55:09+00:00 May 4th, 2018|

การอบรม รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 3

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 2 เมษายน 2561 บรรยายในหัวข้อเรื่อง Infrastructure opportunities and challenges in the New Economy โดย พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ และหัวข้อเรื่อง Startups & Investment Opportunities : Trend of Cryptocurrency, Internet of Things and Disruptive Technologies โดย คุณกระทิง เรืองโรจน์ พูนผล

By | 2018-05-04T07:14:16+00:00 May 4th, 2018|

การอบรม รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 2

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม 2561 บรรยายในหัวข้อเรื่อง Spring up the Tourism Business โดย คุณประชุม ตันติประเสริฐสุข : Vice President , Dusit Groups และหัวข้อเรื่อง Innovative Hospitality โดย Professor Kaye Chon : Dean and Chair Professor, The hong Kong Polytechnic University's School of Hotel and Tourism Management

By | 2018-05-04T07:11:55+00:00 May 4th, 2018|

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก รุ่นที่ 2

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก รุ่นที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 โดยมีการบรรยายพิเศษจาก ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 เรื่อง Enhancement of Thailand Competitiveness : การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันประเทศไทยในเวทีโลก

By | 2018-05-04T07:06:33+00:00 May 4th, 2018|

กำหนดการการอบรมวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561

กำหนดการการอบรมหลักสูตร INNOBATION LEADERDHIP FOR GLOBAL COMPETITIVENESS (ILG) หลักสูตรวิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก (วนล.) วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องมณฑาทิพย์ 3 โรงแรมอนันตรา ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ  

By | 2018-04-27T03:13:10+00:00 March 24th, 2018|